AMŽINASIS POPIEŽIAUS PAULIAUS II DOKUMENTAS DELTUVAI

Almanacho ESKIZAI redaktorius Vytautas Česnaitis

Pagaliau, prieš pat didžiuosius švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidus, į Deltuvos bažnyčią (bent
trumpam) sugrįžo ilgokai lauktas paklydėlis – 1468 m. dokumentas, popiežiaus Pauliaus II bulė. Istorinis
pergamentas ir tapatumo ženklas, kokiu negali pasigirti bei atsiskleisti Kauno ir kitų Lietuvos vyskupijų
parapijos. Ko gero, jo nėra regėjusios praeitį tyrinėjančios ar informacinės kultūros įstaigos, akylūs
kolekcininkai, žingeidūs visuomenininkai.
Deltuvos klebonijos archyve saugotas, pokariu pradingęs, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę surastas,
2019-ųjų vasarą restauruotas, jis, švenčiant Deltuvos Žemės 800 metų jubiliejų, buvo pristatytas Žolinės
atlaiduose. (…)„Visiems Kristaus tikintiesiems, šį raštą skaitysiantiems, sveikinimą ir palankumą siunčiu“, –
prieš 570 metų iš Romos rašė popiežius Paulius II. Per Vilniaus diecezijos bajorą, karį, bažnyčių statytoją
Stanislovą Sudivojaitį pasiuntęs krikščioniškosios sanglaudos žinią, nenumanydamas sujungė skirtingus
istorinius laikmečius.

Katalikų Bažnyčios patriarcho nuorodų švč. Trejybės parapijoje buvo laikomasi per amžius, išskyrus
reformacijos periodą, kuomet Švč. Trejybės bažnyčioje meldėsi pranašo Martyno Liuterio tezių sekėjai.
Vėliau klebono Motiejaus Repšio, kitų atkaklumo, teisminių bylinėjimųsi su dvarininkais B. Šemetiene, P.
Nonardu, D. Narovniku dėka, lemtingą žodį tarus Vilniaus kapitulai, nesutarimai baigėsi.
1628 m. atgavus bažnyčią ir fundaciją, popiežiaus Pauliaus II švenčių ir atlaidų tradicijai vėl buvo
uždegta žalia šviesa. 1752 m. pastačius (ne be vyskupo Mykolo Zenkovičiaus paramos) naują Deltuvos
bažnyčią, ją puoselėti tapo dar paprasčiau. „Svarbiausios procesijos vyksta pagal šv. Tėvo popiežiaus
Pauliaus II bažnyčiai suteiktą Indulgenciją“, – švč. Trejybės ir švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo
dienomis, 1850 m. rašė klebonas Ferdinandas Lakovičius. Dar po šimtmečio tą patį atkartojo ir sovietų
persekiojamas klebonas Jonas Oželis, o po 1990-ųjų nepriklausomybės – ir kunigas Kazimieras Gražulis.
Tad natūralu, kad ir 2019-ųjų Žolinės atlaidai, prisilaikant popiežiaus direktyvų, vyko (…) „visiems ir
kiekvienam abiejų lyčių žmonėms, nuoširdžiai atgailavusiems, atlikusiems išpažintį (…) Švenčiausios
Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventėje“.
Restauruoto senojo pergamento tekstą, iš lotynų kalbos išverstą kalbotyrininkės, profesorės Eugenijos
Ulčinaitės, (…) „Pamaldžiai lankantiems, tiesiantiems pagalbos ranką jos išlaikymui ir išsaugojimui“,
sakykloje perskaitė parapijos klebonas kunigas Gintautas Naudžiūnas. Iškilmingas šv. Mišias aukojo svečias
iš Vilniaus, teisininkas, Šventojo rašto tyrinėtojas kunigas Mozė Mitkevičius, kuris netradiciškai pamokslo
metu atkreipė visų dėmesį į visuomenės susvetimėjimą. „Galime žmones pažinti paprasčiausiai, pagal
dėvimą apavą. Ką matome aplink – biznio, sporto, ūkio batus. Toks atvirumas, tokia buitis, aplinka, toks ir
gyvenimas. Egzaminuokimės brangieji – žvilgterėkime į savo batus, įsivertinkime“, – šurmuliuojant
klausančiųjų gretoms, dėstė kunigas Mozė.
Visiems išsiaiškinus ir nusiraminus, šv. Mišių pabaigoje Popiežiaus Pauliaus II laiminimu buvo suteiktos
šv. Atlaidų malonės, pašventinti tikinčiųjų gėlynai, puokštės, derlius.
Deltuviškiai, bičiuliai ir prijaučiantys Žolinės šventę praturtino įvairiais renginiais. Išvakarėse bažnyčios
skliautuose aidėjo Ritos Petrikienės vadovaujamo kamerinio choro „Cantilena“ atliekama sakralinė muzika.
Šventinę dieną šurmuliavo mugė, vyko pramogos vaikams, atrakcionai, edukacijos, fotoparoda, kraštiečių
susitikimai ir t.t. Pasižymėjusių šventėje laukė apdovanojimai. Koncertavo kapelos „Magaryčios“ ir
„Bičiuliai“, grupė „Poliarizuoti stiklai“, vyko Deltuvos Žolinių spartakiada, žirgų lenktynės.
Dar savaitėlę, kitą po Žolinės atlaidų Deltuvos parapijoje paviešėjęs ypatingasis popiežiaus dokumentas,
kaip nenorėdamas, vis dėlto iškeliavo atgal į saugiuosius namus. Džiugu, kad padaryta nepriekaištingos
kokybės jo kopija buvo pakabinta švč. Trejybės bažnyčioje, netoli Didžiojo altoriaus – presbiterijoje. Jeigu
kas negalėjo dalyvauti Deltuvos Žolinėje ir pamatyti Romos popiežiaus Pauliaus II 1468 metų pergamento,
tai gali padaryti dabar, susitarus su ištikimuoju klebonu Gintautu. O išvydus jo kopiją, mintyse padėkoti
(ačiū) visiems, kurie įveikė ilgą derinimo, paruošiamųjų darbų kelią bei įvairias kliūtis siekiant įgyvendinti
netradicinę įdėją, skirtą istorinei Deltuvos Žemei.


lt_LTLietuvių kalba